Cookie beleid FC De Bilt

De website van FC De Bilt is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Per 1 september 2018 zijn wij, Machteld van Rees en Perry Bruins, voor leden, ouders en vrijwilligers beschikbaar als vertrouwenscontactpersonen. Als je bij FC de Bilt in aanraking komt met (seksuele) intimidatie, discriminatie, treiteren, agressie, geweld, pesten en andere ongewenste omgangsvormen waarover je het moeilijk vindt om met anderen te praten, dan kun je bij ons terecht.

Alle gesprekken met (één van) ons zijn vertrouwelijk; alles blijft onder ons en wij zullen ons best doen om te luisteren en je met raad en daad bij te staan.

Wij hebben geen banden binnen de club en zijn onafhankelijk van het bestuur, zodat wij geheel onpartijdig zijn. Meer weten? Zie onder de kennismaking het reglement. Je kunt ons bereiken op [email protected]. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je liever anoniem een melding doen of anoniem chatten met een medewerker van Centrum Veilige Sport van het NOC*NSF, klik dan op deze link voor de contactpagina. Ook daar wordt jouw klacht of melding vertrouwelijk behandeld.

 

Machteld van Rees (1964)

Met twee zonen die voetbalden bij FC De Bilt ben ik vanaf het moment dat mijn oudste zoon 5 jaar was (in 2002) gaan trainen en coachen. Mijn opleiding tot sportleraar kwam daarbij goed van pas en dit heb ik totaal zo’n 8 jaar gedaan. Daarnaast heb ik 12 jaar in de commissie Sportiviteit & Respect van FC de Bilt gezeten en vanuit die rol mooie acties en initiatieven mogen opzetten.

Beide zoons zijn ondertussen het huis uit en studeren elders. Vanaf 2009 heb ik een eigen bureau op het gebied van team-, organisatie- en persoonlijke ontwikkeling en ben ik als personal coach al jaren werkzaam voor het Johan Cruyff Institute for Sports.

Het is mijn dagelijks werk om goed te luisteren naar anderen en samen met de ander te onderzoeken wat wenselijk en nodig is om verder te komen.

machteld-1.jpg

Perry Bruins (1959)

Bij FC de Bilt ben ik van 2013-2017 leider/trainer/coach geweest van een meidenteam. Toen dat team werd opgeheven en 'mijn' meiden werden verdeeld over andere teams, en ik dus -voor wat FC de Bilt betreft- werkloos werd, heb ik het bestuur aangeboden om te gaan nadenken over de functie van vertrouwenscontactpersoon bij FC de Bilt.

Mijn voetbalverleden ligt bij Zwaluwen Utrecht (toen nog Zwaluwen Vooruit geheten) en bij JSV Nieuwegein, waar ik zelfs nog korte tijd in de selectie heb gezeten. Door een hardnekkige knieblessure heb ik veel te vroeg met voetbal moeten stoppen.

Door mijn werk bij de rechtbank Midden-Nederland ben ik gewend om te luisteren naar mensen die problemen ondervinden en met hen mee te denken naar mogelijke oplossingen. Ik hoop deze vaardigheden ook te kunnen inzetten als vertrouwenscontactpersoon.

Reglement vertrouwenscontactpersoon FC de Bilt

perry-1.jpg

1) Inleiding

Door de omvang van de vereniging en de daarmee samenhangende organisatie is het wenselijk om binnen de FC de Bilt de functie van vertrouwenscontactpersoon in het leven te roepen. Dit reglement geeft regels voor het functioneren van de vertrouwenspersoon.

 

2) Begripsomschrijvingen

 1. Onder "ongewenste omgangsvormen" worden verstaan de onder 7) omschreven gedragingen, directe of indirecte uitingen in woord, gebaar, afbeelding of anderszins, die door een persoon als ongewenst wordt ervaren en/of waarvan de pleger redelijkerwijs kan/moet begrijpen dat iemand dat ongewenst vindt.
 2. Onder klager wordt verstaan: een persoon die zich met een klacht of een andere aangelegenheid tot de vertrouwenscontactpersoon wendt.
 3. Onder aangeklaagde wordt verstaan: diegene over wiens gedrag een iemand zich tot de vertrouwenscontactpersoon heeft gewend.
 4. Onder vertrouwenscontactpersoon wordt verstaan: diegene die door het bestuur is benoemd om de onder 3) omschreven taken uit te voeren.

 

3) Taken vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon:

 1. begeleidt en ondersteunt klagers en andere betrokkenen bij de behandeling van hun meldingen van of klachten over ongewenst gedrag;
 2. adviseert het bestuur over het voorkomen van ongewenst gedrag en over het bewustwordingsproces inzake omgangsvormen;
 3. geeft advies aan klagers of andere betrokkenen bij de vereniging die signalen denken te krijgen binnen de vereniging, dat het welzijn of de veiligheid van een persoon wordt bedreigd.

 

4) Wie kan er bij de vertrouwenscontactpersoon terecht

Iedereen die lid of vrijwilliger (geen lid zijnde) is van FC De Bilt kan met klachten of andere aangelegenheden over ongewenste omgangsvormen, die een directe relatie hebben met FC de Bilt, bij de vertrouwenscontactpersoon terecht.

 

5) Positie vertrouwenscontactpersoon

 1. De vertrouwenscontactpersoon wordt benoemd en ontslagen door het Bestuur van FC de Bilt;
 2. De vertrouwencontactpersoon wordt benoemd voor een periode van 4 jaar;
 3. De vertrouwenscontactpersoon kan worden herbenoemd;
 4. De functie van vertrouwenscontactpersoon valt niet te combineren met
  1. een functie als medewerker / vrijwilliger bij de vereniging;
  2. het lidmaatschap van het bestuur van de vereniging;
 5. De naam van de vertrouwenscontactpersoon wordt vermeld op de website van de vereniging. Daar staat tevens vermeld op welke wijze de vertrouwenscontactpersoon bereikbaar is.
 6. De vertrouwenscontactpersoon overlegt twee keer per jaar met de voorzitter of een daartoe aangewezen bestuurslid van FC de Bilt over zijn ervaringen in de periode sinds het vorige gesprek.
 7. In het jaarverslag van de vereniging wordt aandacht besteed aan de vertrouwenscontactpersoon.

 

6) Functie-eisen

De vertrouwenscontactpersoon:

 1. beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 2. beschikt over zelfreflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling;
 3. gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
 4. heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
 5. heeft kennis van de juridische aspecten rond ongewenst gedrag;
 6. heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
 7. is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.
 8. onderhoudt contacten met de daartoe aangewezen medewerker van de KNVB of aangewezen overkoepelende sportbonden of samenwerkingsverbanden en gemeentelijke instellingen.

  

7) Definitie en uitingen van ongewenste omgangsvormen

 1. Seksuele intimidatie: Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of anderszins binnen de vereniging plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf. Aanranding of verkrachting.
 2. Agressie en geweld:  Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.
 3. Treiteren/pesten: Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.
 4. Discriminatie: Onderscheid maken Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, uiterlijk,nationaliteit, seksuele geaardheid of het behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep.
 5. Intimidatie: Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.
 6. Andere ongewenste omgangsvormen:  Zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat, uitingen, direct of indirecte, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd. Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren.

 

8) Concretisering werkzaamheden vertrouwenscontactpersoon

 1. Eerste opvang, advisering en begeleiding van de klager en andere betrokken personen;
 2. Gesprekken voeren met leden en vrijwilligers die zich zorgen maken over welzijn of veiligheid van een ander lid of vrijwilliger;
 3. Het desgewenst voeren van overleg met de voorzitter en het bestuur van FC de Bilt.
 4. Het verschaffen van feitelijke informatie aan een eventuele bemiddelaar als klager en aangeklaagde bemiddeling zinnig achten.
 5. Het eventueel doorverwijzen naar een andere (externe) hulpverleningsinstantie.
 6. Het inwinnen van inlichtingen, echter nooit verder dan strikt noodzakelijk is voor de behandeling van de klacht.

 

9) Positie klager

 1. Er worden door de vertrouwenscontactpersoon geen handelingen verricht ter uitvoering van de taken dan met instemming van de klager.
 2. Indien bij de vertrouwenscontactpersoon tijdens de uitoefening van zijn taken een redelijk vermoeden van het plegen van een misdrijf ontstaat, kan hij/zij onder mededeling aan klager en het bestuur van FC de Bilt besluiten om daarvan aangifte te doen. Nadat aangifte is gedaan, is onderdeel a van deze bepaling voor het betreffende geval niet meer van toepassing.

 

10) Geheimhouding

 1. De vertrouwenscontactpersoon werkt met een bij zijn functie passende mate van vertrouwelijkheid en geheimhouding.
 2. De vertrouwenscontactpersoon registreert de meldingen en klachten die hem bereiken op geanonimiseerde  wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van zijn / haar werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.
 3. Een ieder die ingevolge dit reglement op de hoogte is gebracht van feiten dan wel in het bezit  is gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot een (mogelijk) geval van "ongewenste omgangsvormen" is verplicht tot geheimhouding van deze feiten tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen zonder medeweten en akkoord van klager
 4. Vermelding van namen en personen in de rapportage of anderszins, kan slechts geschieden voor zover noodzakelijk is naar het oordeel van de vertrouwenscontactpersoon.
 5. Indien bij de vertrouwenscontactpersoon tijdens de uitoefening van zijn taken een redelijk vermoeden van het plegen van een misdrijf ontstaat, kan hij/zij onder mededeling aan klager en het bestuur van FC de Bilt besluiten om daarvan aangifte te doen. Nadat aangifte is gedaan, is onderdeel a van deze bepaling voor het betreffende geval niet meer van toepassing.

 

11) Aansprakelijkheid

De vertrouwenscontactpersoon, het bestuur van de vereniging en de vereniging in haar eigen hoedanigheid kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook geleden door het handelen en toedoen van de vertrouwenscontactpersoon.

 

De Bilt,
17-05-2018

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!