Cookie beleid FC De Bilt

De website van FC De Bilt is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT                         
FC de Bilt

Toelichting:

Het Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op artikel 20 van de Statuten, waarin is bepaald dat de algemene vergadering een Algemeen Reglement, Tucht Reglement of ander reglement kan vaststellen en wijzigen.

Artikel 1.                 Verenigingskleuren                                                                                               (statuten art. 1)

             De verenigingskleuren van FC de Bilt zijn rood en wit

Artikel 2                  Verenigingstenue                                                                                  (statuten art. 1)

 1. Het verenigingstenue moet zijn uitgevoerd in de verenigingskleuren.
 2. Het verenigingstenue wordt door het bestuur vastgesteld. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in het clubblad.
 3. Het bestuur kan in incidentele gevallen toestaan dat een team uitkomt in een ander dan het vastgestelde verenigingstenue
 4. De leden zijn verplicht in wedstrijden van FC de Bilt uit te komen in het verenigingstenue.

Artikel 3                  Lidmaatschap                                                                                        (statuten art. 4)                    

 1. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden aangevraagd.
 2. Minderjarige leden dienen een schriftelijke toestemming van ouders of voogd te overleggen.
 3. Het lidmaatschap kan slechts worden verkregen indien de aanvraag tevens voorzien is van een machtiging tot automatische incasso van de contributie

Artikel 4                  Ereleden en leden van verdienste                                                       (statuten art. 4)

 1. Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging benoemen tot “Lid van verdienste”.
 2. Leden die op de fusiedatum bij één van de fusiepartners het predikaat “Lid van verdienste” bezaten, behouden dit predikaat met de daaraan eertijds toegekende rechten.
 3. Het bestuur stelt de criteria vast met betrekking tot het benoemen van ereleden en leden van verdienste.

Artikel 5                  Rechten en verplichtingen                                                                   (statuten art. 5)

 1. Leden hebben op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart gratis toegang tot de competitiewedstrijden die FC de Bilt op haar eigen terrein speelt.
 2. Leden dienen bij verhindering tot het spelen van wedstrijden, dit tijdig kenbaar te maken bij de hiervoor aangewezen persoon.

Artikel 6                  Schadeverhaal                                                                                      (statuten art. 5)

 1. Financiële schade als gevolg van het toedoen c.q. nalaten van een lid of een groep van leden, kan op dat lid, dan wel op de gehele groep worden verhaald.
 2. De omvang van de schade wordt door het bestuur schriftelijk ter kennis van het lid gebracht. Indien het een collectief verhaal betreft, wordt dit in de kennisgeving vermeld.
 3. De schadevergoeding dient te worden voldaan binnen de daartoe in de kennisgeving genoemde termijn en op de daarbij aangegeven wijze. Bij in gebreke blijven, kunnen de straffen van artikel 6 van de Statuten worden opgelegd.

Artikel 7                  Donateurs                                                                                             (statuten art. 8)     

Donateurs hebben op vertoon van een geldige donatiekaart gratis toegang tot de competitiewedstrijden die FC de Bilt op eigen terrein speelt.

Artikel 8                  Bestuursleden                                                                                       (statuten art. 9)

 1. Kandidaatstelling voor een bestuursfunctie door de leden, dient schriftelijk te geschieden ten minste 8 dagen voor de jaarvergadering. De kandidaatstelling dient te zijn voorzien van een schriftelijke toestemming van de kandidaat.
 2. Het bestuur voorziet tot aan de eerstvolgende jaarvergadering in tussentijdse bestuur vacatures.

 

Artikel 9                  Bestuursvergaderingen                                                                         (statuten art. 9)

 1. Bestuursvergaderingen vinden als regel éénmaal per maand plaats.
 2. Extra bestuursvergaderingen vinden plaats óf op verzoek van de voorzitter, ó van tenminste drie bestuursleden
 3. Bestuursvergaderingen worden tenminste twee dagen van tevoren uitgeschreven.

 

Artikel 10                 Commissies                                                                                           (statuten art. 10)

 1. Indien het bestuur een commissie benoemt (op grond van artikel 10 lid 4 van de Statuten) stelt het bestuur daarbij tevens een taakomschrijving vast.
 2. Bestuursleden hebben het recht commissievergaderingen bij te wonen.
 3. Het bestuur controleert commissies en kan besluiten van commissies wijzigen of teniet doen.
 4. Een commissie is ontbonden als haar opdracht is volbracht of als het bestuur haar ontbindt. Na ontbinding moet een commissie alle stukken binnen 14 dagen bij de secretaris inleveren.

Artikel 11                 Contributies                                                                                           (statuten art. 13)

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen vrijstelling of reductie van contributie te verlenen.

 

Artikel 12                 Agendapunten algemene vergadering                                                (statuten art. 12)

Agendapunten voor een algemene vergadering moeten schriftelijk, tenminste 8 dagen voor de aanvang van de vergadering, bij de secretaris worden ingediend. Tenminste 5 leden moeten deze agendapunten ondertekenen.

 

Artikel 13                 Moties algemene vergadering                                                             (statuten art. 12)

Een motie kan slechts in behandeling worden genomen, indien tenminste 5 leden haar steunen.

 

Artikel 14                 Statuten en reglementen                                                                     (statuten art. 20)

 1. Het bestuur is belast met de interpretatie van de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement, en ook alle andere regelingen en bepalingen. Het beslist verder in alle gevallen waarin de Statuten of dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet.
 2. Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement moet op de agenda van de algemene vergadering worden vermeld.
 3. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement heeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen nodig.
 4. Een goedgekeurde wijziging treedt niet eerder in werking dan na afkondiging in het clubblad.

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!