• De Algemene Ledenvergadering van 14 december is goed verlopen. Helaas waren we genoodzaakt de vergadering opnieuw digitaal te organiseren.

    Tijdens de vergadering heeft het bestuur de aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van het technisch beleid en de sportieve prestaties, de plannen voor het lustrum in de tweede helft van dit seizoen en de vacatures.

    Ook is teruggeblikt op het seizoen 2020/2021. Dit was door corona zowel qua voetbalactiviteiten als organisatorisch en financieel natuurlijk een bijzonder jaar. Door het bestuur is toegelicht dat als gevolg van een aantal compensatieregelingen en lager uitvallende kosten er een aanzienlijk hoger positief resultaat behaald is dan het begrote positieve resultaat van € 35.000.

    Het bestuur heeft aangegeven dat halverwege de uitvoering van het driejarenplan dat in juli 2020 is vastgesteld, kan worden geconstateerd dat het ingezette beleid werkt. We zijn op koers om de club financieel gezond te krijgen. Ook is er sprake van positieve energie binnen de club en proberen we zoveel mogelijk dingen die het voetbal raken mogelijk te blijven maken.

    Aangezien de ingezette koers werkt heeft het bestuur voorgesteld de begroting voor het seizoen 2022/2023 op een aantal kleine aanpassingen na niet te veranderen. Daarmee kunnen voor het komende seizoen ook de contributiebedragen ongewijzigd blijven. De ALV heeft ingestemd met deze nieuwe begroting.

    Tot slot is gesproken over de bestuurssamenstelling. Ron van Elk heeft aangegeven terug te willen treden als bestuurslid facilitaire zaken en is bedankt voor zijn bijdrage de afgelopen jaren. Daarnaast is aangekondigd dat er een kandidaat secretaris is gevonden. Marc Miedema zal per direct de rol van secretaris gaan vervullen en zal indien de samenwerking naar tevredenheid verloopt tijdens de volgende ALV geïnstalleerd worden. Het bestuur is uiteraard erg blij met deze versterking en wenst Marc veel plezier in zijn nieuwe rol.